Strona Gminnego Klubu HDK PCK w Kleszczowie poświęcona jest idei krwiodawstwa, krwiolecznictwa oraz dawców szpiku kostnego. Na stronie zamieszczane są wszelkie wiadomości odnoszące się do zamierzanych działań Klubu a także ich efektów po wykonaniu działań. Zapraszamy krwiodawców i sympatyków krwiodawstwa do wymiany pomysłów na usprawnienie naszej działalności oraz włączenie się aktywnie w życie krwiodawców.

KRÓTKA HISTORIA KLUBU

W dniu 26 czerwca 2007 roku zebrała się grupa inicjatywna, której celem było założenie klubu HDK w Kleszczowie. W obecności Prezesa Zarządu Rejonowego PCK w Bełchatowie, Wiesława Chojnackiego oraz wolontariusza PCK Henryka Kowalskiego zawiązał się Klub HDK PCK w Kleszczowie, którego pierwszym Prezesem Zarządu został kol. Włodzimierz Pawelec.
W lipcu 2007 roku nastąpiło pierwsze spotkanie członków zarządu klubu z Panią Wójt Gminy Kleszczów, Kazimierą Tarkowską, którego celem było poinformowanie władz gminy o powstaniu Klubu.
W porozumieniu z władzami gminy,podjęto decyzję o umieszczeniu w nazwie Klubu słowa „Gminny” i od tej chwili pełna nazwa Klubu brzmi: „Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK Kleszczów”.
Pamiętnym dniem okazał się 26 sierpnia 2007 roku, kiedy to podczas Gminnego Święta Plonów przeprowadzona została pierwsza akcja krwiodawca, w której krew oddało16 osób.
30 marca 2009 roku przeprowadzone zostało zebranie sprawozdawczo – wyborcze członków klubu, podczas którego wyłoniono nowy Zarząd Klubu oraz podsumowano dotychczasową działalność.
Nowym Prezesem Zarządu Klubu został kol. Tadeusz Gajda, który tą funkcje pełni do dziś. Uchwalono także, iż w klubie będzie działał zespół do spraw organizowania akcji rejestracyjnych Potencjalnych Dawców Szpiku Kostnego. Pierwszą taką akcję zorganizowano wspólnie z klubami HDK zrzeszonymi przy Zarządzie Rejonowym PCK Bełchatów, która odbyła się na terenie KWB „Bełchatów” dzięki kolegom krwiodawcom z Klubu tam działającego. Akcję tą przeprowadziła ekipa z łódzkiego RCKiK i zarejestrowano w niej 85 osób. Następna tego typu akcja przeprowadzona została 29 maja 2010 roku w Solparku w Kleszczowie i wtedy tą akcję przeprowadziła ekipa z RCKiK Katowice, rejestrując w niej 56 osób. Od tej akcji wszystkie następne organizowane są pod nazwą „Kleszczowska Szpikomania”.
We wrześniu 2010 roku, podczas siatkarskiego Memoriału Agaty Mróz-Olszewskiej w katowickim Spodku, Nasz Klub został uhonorowany przez Kapitułę Fundacji „Kropla Życia” im. Agaty Mróz-Olszewskiej medalem o tej samej nazwie co jest wyrazem uznania dla działalności Klubu na rzecz krwiodawstwa i dawstwa szpiku.
Październik 2011r. – z inicjatywy Klubu powstało Szkolne Koło PCK w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie, a w listopadzie tego roku, na uroczystej akademii z okazji Tygodnia Krwiodawstwa PCK, Klub otrzymał Zbiorową Odznakę OH PCK III stopnia.
Kwiecień 2012 roku był dla naszego Klubu szczególny. Zarząd Główny PCK, Uchwałą nr 4/2012 z dnia 17.04.2012 r. nadał naszemu Klubowi prawo do posiadania Sztandaru. W związku z tym poczyniono starania o pozyskanie środków na jego zakup. Udało się te środki pozyskać dzięki ofiarności władz gminnych oraz wielu darczyńców spośród gminnych instytucji i osób fizycznych. Projektantem Sztandaru, jak wcześniej logotypu Klubu, była Izabela Pilarczyk – Wojciechowska, która przekazała ten projekt na rzecz Klubu i PCK nieodpłatnie. Sztandar i uchwałę o jego nadaniu, na ręce Prezesa Klubu Tadeusza Gajdy wręczył Przewodniczący Kapituły Odznaki Honorowej PCK, Stanisław Maciejewski oraz Członek Zarządu Oddziału Okręgowego HDK – Andrzej Chałupko. Uroczystość ta miała miejsce podczas akademii z okazji Tygodnia krwiodawstwa PCK w dniu16 listopada 2012 roku.
W 2013 roku, Klub nasz wystąpił do Rady Gminy Kleszczów z prośbą o przyjęcie uchwały w sprawie nadania głównemu rondu w Kleszczowie nazwy „Rondo Honorowych Krwiodawców”. Uchwala taka została podjęta na sesji Rady w dniu 28 października 2013 roku. Oficjalne poświęcenie i odsłonięcie tablicy z nazwą ronda nastąpiło w Światowy Dzień Krwiodawstwa, czyli 14 czerwca 2014 roku.
Uroczystego odsłonięcia dokonali Wójt Gminy Kleszczów Sławomir Chojnowski wspólnie z Przewodniczącym Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa PCK Sławomirem Kaczyńskim oraz Prezesem Klubu Tadeuszem Gajdą. Od tego momentu rondo to jest namacalnym dowodem na działanie naszej krwiodawczej społeczności na terenie gminy.
Reasumując: w trakcie siedmiu lat działalności klubu zebrano 641,600 litra krwi oraz zarejestrowano 622 osoby jako Potencjalnych Dawców Szpiku Kostnego. Zorganizowano szereg prelekcji na temat krwiodawstwa, krwiolecznictwa i dawstwa szpiku w wielu szkołach powiatu bełchatowskiego oraz wiele pokazów ratownictwa przedmedycznego, konkursów, zbiórki pieniężne dla powodzian, zbiórki artykułów żywnościowych na paczki świąteczne dla ubogich rodzin. To wszystko było i jest nadal możliwe, dzięki zaangażowaniu naszych krwiodawców oraz lokalnych władz samorządowych